Bfs boverket

Den här sidan visar författningarna i Boverkets författningssamling, BFS. Du får fram den författning du vill genom att använda sökmotorn. Boverkets föreskrifter och allmänna råd om hissar och vissa andra motordrivna anordningar (BFS 2011:12), H. Remiss; förslag till Boverkets föreskrifter och al. BFS 2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar dels att kap.

Den senaste ändringen av Boverkets byggregler (BFS 2011:6), BBR görs i avsnitt om ombyggnad och ändring av byggna avsnitt om . Boverkets byggregler (föreskrifter och allmänna råd), BBR. BFS 2011:med ändringar till och med BFS 2016:6. Boverkets föreskrifter om ändring av föreskrifter och all- männa råd (BFS 2007:5) för certifiering av energiexpert;. Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder);.

Boverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter och allmänna råd (2011:13) om avhjälpande av enkelt avhjälpta hinder till och i . Boverkets allmänna råd (2015:1) om friyta för lek och utevistelse vid fritidshem, förskolor, skolor eller liknande verksamhet . Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för detaljplan;. Boverkets föreskrifter och allmänna råd om hissar och vissa andra. Boverkets byggregler (BFS 2011:6) och med Boverkets föreskrifter och allmänna råd . BFS 1993:med ändringar till och med 2005:17. Ansvarig utgivare: Birgitta Frej informationschef.

Boverkets byggregler (föreskrifter och allmänna råd), BFS. Boverkets allmänna råd om ekonomiska planer och kostnadskalkyler för bostadsrättsföreningar . Boverket har beslutat om nya allmänna råd om funktionskontroll av. Kraven utgår från Boverkets föreskrifter BFS 2007:CEX med ändringar. För att bli certifierad ska följande uppfyllas: Grundläggande teknisk utbildning inom . BBRAD BFS 2011:(grundförfattning) – Boverket, Analytisk dimensionering av brandskydd.

BFS 2007:4) om energideklaration för bygg- nader;. Utkom från trycket den april 20beslutade den april 2011. Utkom från trycket den april 20beslutade den . Vb: Remiss – Boverkets förslag till revidering av reglerna om enkelt. Boverkets föreskrifter och allmänna råd om undanröjande av enkelt avhjälpta hinder till och i lokaler dit . Boverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter och allmänna råd (2007:4) om energideklaration för. Konsoliderad version – senast ändrad genom BFS 2015:BBR 22.

Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:16) om funktionskontroll av. Boverket har i BFS 2013:TYP gjort vissa justeringar i verkets föreskrifter och allmänna råd (2011:19) om typgodkännande och .

Comments are closed.