Nya hissdirektivet

Boverket har, på uppdrag av regeringen, utrett behovet av lag- och förordningsändringar till följd av EU:s nya hissdirektiv. Mitt i bostadskrisen – ny allians för tillgängliga bostäder. Utifrån det nya EU-hissdirektivet, som nu är det enda gällande, har Boverket anpassat sina föreskrifter för hissar.

Som svar på remissen ”Genomförande av EU:s nya hissdirektiv i svensk rätt”. Boverkets rapport 2015:2) hänvisas till vad som sägs i stadens promemoria. Fastighetsnämnden godkänner och överlämnar kontorets tjänste- utlåtande till .

De nya hiss standarderna EN 81-och EN 81-är avsedda att göra de europeiska . I förslaget till förordning finns dessutom nya och tydligare krav på medlemsstaterna att. Det nya hissdirektivet ska tillämpas från och med den april 2016. Boverket har anpassat sina föreskrifter för hissar till EU:s nya hissdirektiv och även gjort andra ändringar i Boverkets regler för hissar och andra . Genomförande av EU:s nya hissdirektiv i svensk rätt. Näringsdepartementet har skickat ut Boverkets rapport 2015:2. Observera att definitionen på en hiss enligt hissdirektivet är att den ska en.

Enligt den nya metoden fastställer direktiven främst grundläggande hälso- och . Boverkets rapport Genomförande av EU:s nya hissdirektiv i svensk rätt har tagits fram efter ett uppdrag från regeringen.

I uppdraget har ingått att föreslå de lag- . Som ett direktiv enligt den nya metoden innehåller hissdirektivet bestämmelser om. Det nya hissdirektivet ska tillämpas på sådana hissar och . Boverket har i sin rapport 2015:Genomförande av EU:s nya hissdirektiv. Resultatet blev Hissdirektivet, som stipulerade att alla nya hissar skulle. Kommun köper in nya Tryggve Flex med universalhållare till sin färdtjänst för att de rullstolsburna skall. Vi utför även dina eventuella besiktningsanmärkningar,och anpassar din hiss efter det nya hissdirektivet, BFS 2006:H 10.

EU:s nya hissdirektiv i svensk rätt – svar på. Boverket har anpassat sina föreskrifter för hissar till EU:s nya hissdirektiv och även gjort andra ändringar i Boverkets regler för hissar och andra motordrivna . En hiss som stämmer överens med hissdirektivet är fast installerad i byggnaden, har en. Hos oss byggs nya hissar sällan på så sätt att en i Finland verksam . Syftet med direktivet är att säkerställa att alla.

Det nya maskindirektivet har varit tillämpligt från och med den 29. Gränsdragningen mellan maskindirektivet och hissdirektivet.

Comments are closed.