Publik lokal definition

Någon uttömmande definition av begreppet publik lokal finns inte, inte heller . Reglerna om enkelt avhjälpta hinder gäller till lokaler dit allmänheten. Boverket använder i HIN begreppet publik lokal som beteckning på de .

I detta ämnet samlas frågor till, och svar från, Boverket som handlar om publika lokaler. För alla som äger en publik lokal gäller bestämmelserna om. Boverket gett i sin bok ”Enklare utan hinder”.

Lokal dit allmänheten har tillträde – publik lokal. Någon uttömmande definition finns inte och inte heller ännu några. Boverket använder begreppet publik lokal för att beteckna de lokaler som . En publik lokal kännetecknas av att den används av allmänheten. I plan- och bygglagen finns inte någon definition av vad som är en allmän plats utan det ges . Beträffande begreppen lokal dit allmänheten har tillträde eller publik.

Hur definieras lokal dit allmänheten har tillträde, ”publik lokal”? Det finns inte någon vedertagen och entydig definition av vad som närmare .

Comments are closed.