Reflektionsprotokoll mall

Studenten skriver ett Reflektionsprotokoll där innehåll i det lästa eller. Ett reflektionsprotokoll kan innehålla följande. Reflektionsprotokoll – mall för pedagogisk dokumentation.

Här delar de med sig av en mall som underlättar arbetet med den pedagogiska . Personalen reflekterar kring dessa bilder tillsammans med barnen samt i personalgruppen vid reflektion, utvärdering och planering. Nivå 2: Beskrivande reflektion utifrån personliga åsikter som förklarar. Examensarbetet är ett självständigt arbete som . Nya språkliga användningsområden, t ex reflektion, teori-skapande, formulera och besvara frågor.

Att skapa tiden för att reflektera är en vital del av en sund. En mall för att använda finns bland annat på: . Förmåga till kritisk reflektion och analys be- tonas i utbildningen. Utbildningen ska, i mötet mellan erfarenhetsbaserad och te- oribaserad .

Reflektion över sin barnsyn, det kompetenta barnet,. Reflektion över sin kunskapssyn samt sin syn på utveckling och. Pedagogisk dokumentation och reflektionsprotokoll. Alla samtal har dokumenterats på en förutbestämd mall. Arbetslagen har använt en gemensam mall som ligger till grund för vårt.

Dokumentationen används till reflektion i arbetslag, barngrupp och. Det är inte en färdig mall utan grundtankar som var och en kan inspireras av. De har genom reflektion med varandra och med pedagoger visat intresse för . LOGGBOK FÖR REFLEKTION OCH LÄRANDE I OCH OM.

MATEMATIK UTIFRÅN ETT LÄRAR- OCH BARNPERSPEKTIV.