Riktlinjer för tillgänglighet

De statliga myndigheterna har ett speciellt ansvar för att genomföra funktionshinderspolitiken, det slår regeringen fast i en särskild förordning . Riktlinjer för tillgänglighet är ett stöd och en inspiration för alla som strävar efter att göra sin verksamhet, sina lokaler och sin information tillgänglig. Enligt förordning 2001:5om statliga myndigheters.

Riktlinjerna i sin helhet kan du läsa på. I Sverige har vi lagstiftning vad gäller tillgänglighet genom Diskrimineringslagstiftningen och flera andra regelverk. Dessutom finns generella riktlinjer och . Enligt förordning 2001:5om statliga myndigheters ansvar för genomförande av handikappolitiken.

En grundläggande princip i webbriktlinjerna är tillgänglighet. Den övergripande rekommendationen är att utgå från WCAG 2. Myndigheterna ska särskilt verka för att den egna verksamheten, informationen och lokalerna är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Riktlinjer för tillgänglighet Lyssna En webbplats som följer riktlinjer kan nås av fler medborgare och företag och blir enklare att använda.

Samlade riktlinjer och standarder för fysisk tillgänglighet. Riv hindren – Riktlinjer för tillgänglighet är en publikation från Handisam där man hänvisar till Plan och bygglagen och Boverkets föreskrifter . De riktlinjerna representerar de grundläggande målen som utvecklare ska jobba mot för att göra innehåll mer tillgängligt för användare med . Tillgänglighet betyder att människor med funktionshinder kan använda webben. Den är en i prioritetsordning uppställd lista över alla riktpunkter från Riktlinjer för tillgänglighet avseende författarverktyg 1.

Tillgänglighetsriktlinjerna är i huvudsak framtagna för att styra . För den nya Myndigheten för delaktighet har vi producerat boken ”Riktlinjer för tillgänglighet”. En satsning på att förbättra tillgänglighet till lokaler, information . Riv hindren – Riktlinjer för tillgänglighet. Tillgängliga toaletter för personer med nedsatt rörelseförmåga. Att göra fler av Göteborgs lekplatser tillgängliga för barn.

Målen med ”Riktlinjer för tillgängliga lekplatser” är: – Tydliggöra vad . Tillgänglighet handlar om alla människors demokratiska rättighet att kunna röra sig fritt och verka i samhället på lika villkor.

Comments are closed.