Tillgänglighet för funktionshindrade

Tillgänglighet är ett begrepp som an- vänds för att beskriva hur pass väl en. I Sverige har vi lagstiftning vad gäller tillgänglighet genom Diskrimineringslagstiftningen och flera andra regelverk. Dessutom finns generella riktlinjer och .

Här får du en översikt över de regler om tillgänglighet som Boverket har ansvar för. Tillgänglighet styrs i flera olika regelverk, varav vissa sköts . Personer med funktionsnedsättning har rätt att leva ett självständigt liv och delta i samhället på lika villkor som andra. De statliga myndigheterna har ett speciellt ansvar för att genomföra funktionshinderspolitiken, det slår regeringen fast i en särskild förordning .

En ny rapport från DO och Myndigheten för Delaktighet visar att bristande tillgänglighet är den vanligaste orsaken till att personer med . Tillgänglighet är ett begrepp som används för att beskriva hur pass väl en verksamhet, plats eller lokal fungerar. Tillgänglighet på webben betecknar hur väl en webbplats fungerar för personer med funktionsnedsättning. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i . Utdrag ur dokument: Tillgänglighet för funktionshindrade.

Mot bakgrund av dels landstingets handikapppolitiska program, dels den av riksdagen . Bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Riksdagen har också beslutat att ordet funktionshinder ersätts med ordet . Miljöpartiet tvekar inte: alla ska ha samma rättigheter och möjligheter.

Tillgänglighet och delaktighet är mänskliga rättigheter. Från och med januari 20införs bristande tillgänglighet som en ny form av. Ordet funktionshinder ersätts med funktionsnedsättning i . Bänkar med hög tillgänglighet för funktionshindrade.

Projektet Naturinformation och tillgänglighet önskade skaffa bänkar och bord med god . Tillgänglighet blir bedömningsgrund i Halmstad. Med ett halvår kvar av uppdraget för ökad tillgänglighet i kulturlivet. Rådgivningens målsättning är att den byggda och anlagda miljön blir tillgänglig och användbar för personer med olika funktionsnedsättningar. Tillgänglighet för funktionshindrade – Inventering på gångvägar till och.

Syftet med projektet är att inventera och analysera tillgängligheten och i viss mån även . Studenter som har ett funktionshinder kan få stöd i studierna. Det gäller också om man har dokumenterade läs- och skrivsvårigheter. Hiss utanför entrén Till höger om trappan vid stora entrén på Scheelegatan finns en hiss för funktionshindrade.

För att nyttja hissen kontaktar man tingsrättens . Hur kan deras upplevelser relateras till de handikappolitiska målen i fråga om tillgänglighet för funktionshindrade? Studien har genomförts med intervjuer med 5 .

Comments are closed.