Tillgänglighet lag

Artikel berör tillgänglighet specifikt, många andra artiklar förutsätter tillgänglighet. I lagen om offentlig upphandling står bland annat att när det är möjligt bör . Bristande tillgänglighet är när en person med en funktionsnedsättning missgynnas genom att.

Samtidigt regleras tillgänglighet av flera andra lagar och regler. Från och med årsskiftet ingår bristande tillgänglighet som en form av. Det finns flera lagar och förordningar som är omfattar tillgänglighet.

Från och med januari 20införs bristande tillgänglighet som en ny form av.

Lag (2014:958) om ändring i diskrimineringslagen (2008:567). Här får du en översikt över de regler om tillgänglighet som Boverket har ansvar. BBR, finns tillämpningsföreskrifter till lagen och förordningen.

En grundläggande princip i webbriktlinjerna är tillgänglighet. I bedömningen ska bland annat hänsyn tas till bestämmelser med krav på tillgänglighet i lag och annan författning. Vilka åtgärder som är skäliga bedöms utifrån bland annat lagens krav på tillgänglighet samt praktiska och ekonomiska förutsättningar. I början av mars presenterade regeringen äntligen ett lagförslag som ska klassa otillgänglighet som diskriminering.

I flera lagar och föreskrifter finns krav på tillgänglighet. Enligt en särskild förordning ska alla statliga myndigheter verka för att deras lokaler, verksamhet och .

Diskrimineringslagstiftningen – Bristande tillgänglighet är en ny form av diskriminering i diskrimineringslagen sedan januari 2015. Med bristande tillgänglighet menas att en person med. Utgångspunkten är de krav på tillgänglighet som framgår av lag eller annan författning . Från och med januari 20är bristande tillgänglighet en ny form av diskriminering i diskrimineringslagen. På konferensen MittLärande i Sundsvall, 17- 18 . Regler kring offentliga miljöers tillgänglighet för handikappade. Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja.

Bristande tillgänglighet som en ny form av diskriminering. Lagen skyddar personer mot diskriminering som har samband med bland annat . Bristande tillgänglighet, en bristande lag : en tematisk kvalitativ innehållsanalys av regeringens proposition gällande bristande tillgänglighet . Utan diskrimineringslagarna i USA hade inte iPhone och många andra IT-produkter haft inbyggd tillgänglighet från början, utan ADA hade inte .

Comments are closed.