Tillgänglighet myndigheter

Myndigheten för delaktighet (MFD) är en statlig myndighet med uppgift att verka. Se och jämför statliga myndigheternas systematiska arbete med tillgänglighet. Begreppet tillgänglighet används för att beskriva hur pass väl en verksamhet, plats eller lokal fungerar för personer med funktionsnedsättning.

De statliga myndigheterna har ett speciellt ansvar för att genomföra funktionshinderspolitiken, det slår regeringen fast i en särskild förordning . Artikel berör tillgänglighet specifikt, många andra artiklar förutsätter tillgänglighet för. Myndigheterna skall särskilt verka för att deras lokaler, verksamhet och . En grundläggande princip i webbriktlinjerna är tillgänglighet. Alla statliga myndigheter ska enligt förordning (2001:526) om de statliga myndigheternas ansvar . I en ny enkätundersökning konstaterar Handisam att endast fem av 2myndigheter uppfyller Handisams kriterier för grundläggande tillgänglighet, bland . Sveriges myndigheter kommer inte att vara tillgängliga år 201 trots att detta är.

Handisam har uppdraget att följa upp myndigheternas tillgänglighetsarbete. Myndigheten måste alltså ha rutiner som tillförsäkrar att såväl innehållet i befattningshavarens e-postbrevlåda som e-postloggen är tillgängliga för myndigheten . Att jobba med tillgänglighet är inte fritt valt arbete – men många myndigheter verkar ha den inställningen, skriver Carl Älfvåg, generaldirektör på .

Comments are closed.